Meny

Bergen

Samling 1. Barn og Foreldre med minoritetsbakgrunn

Dato:
Gruppe A: 26.-27. august 2021 (Sted:Clarion)
Gruppe B: 31. august -1. september 2021 (Sted: Quality)
Gruppe C: 2.-3. september 2021 (Sted:Quality)

Sentrale temaer for samlingen er migrasjonsprosesser, kulturbegrepet og kulturforskjeller, minoritets-majoritetsrelasjoner og tillit samt barnesyn og barneoppdragelse i ulike kulturer.

Samling 2. Interkulturell kompetanse i barnevernsfaglig arbeid

Dato:
Gruppe A: 26.-27. oktober 2021 (Sted:Quality)
Gruppe B: 28.-29. oktober 2021 (Sted: Quality)
Gruppe C: 1.-2. november 2021 (Sted:Clarion)

Vi vil her særlig legge vekt på det kommunikative møtet og samhandlingen mellom barnevernet og minoritetsfamilier. Sentrale tema her vil være verbal og nonverbal kommunikasjon, bruk av tolk, stereotypier, fordommer, holdninger, profesjonsetikk og brukermedvirkning i det interkulturelle møtet. I denne samlingen vil vi også ta for oss barnets beste i den internasjonale diskusjonen.

Samling 3. Sårbarhet og mydiggjøring i et minoritetsperspektiv

Dato:
Gruppe A: 15.-16. februar 2022 (Sted:Quality)
Gruppe B: 17.-18. februar 2022 (Sted: Quality)
Gruppe C: 7.-8. mars 2022 (Sted:Clarion)

Temaer som vil bli vektlagt på denne samlingen er vold, overgrep og sosial kontroll med særlig søkelys på resiliensperspektiver. Samlingen vil også tematisere samarbeid om barnevernstiltak.